Tag: clef

กุญแจ

กุญแจ คือสัญลักษณ์ทางดนตรีที่บันทึกไว้ตอนต้นของบรรทัด 5 เส้นแต่ละบรรทัด กุญแจมีหน้าที่กำหนดระดับเสียงบนบรรทัด 5 เส้น ให้เป็นไปตามชนิดของกุญแจนั้น ๆ กุญแจมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีรูปร่างแตกต่างกัน กุญแจซอล (ไทย) หรือ กุญแจเทรเบิล (Treble Clef) หรือ กุญแจจี (G Clef ) คือกุญแจชนิดเดียวกัน แต่มีชื่อเรียกแตกต่างกันหลายชื่อ ตำแหน่งของกุญแจชนิดนี้บันทึกคาบอยู่บนเส้นที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น ทำให้โน้ตบนเส้นที่ 2 เป็นโน้ต G ซึ่งอยู่สูงกว่าโน้ต C – กลาง (middle C) เป็นระยะคู่ 5 ระดับเสียงบนบรรทัด 5 เส้นที่บันทึกด้วยกุญแจซอล จะเป็นระดับที่เหมาะกับเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงสูง เช่น ฟลุ้ต ไวโอลิน ทรัมเป็ต เป็นต้น เทคนิกการจดจำชื่อระดับเสียงบนเส้นทั้ง 5 เส้น คือพูดประโยคว่า “Every […]