โหมด MODE 2

4.ลิเดียนโมด (Lydian mode) เริ่มต้นขั้นที่ 4 ของบันไดเสียงเมเจอร์ และไล่ระดับเสียงต่อเนื่องขึ้นไปในระยะคู่แปด(Octave)โครงสร้างเสียงของลิเดียนโมด ประกอบด้วยระยะเต็มขั้น(Whole Step) และระยะครึ่งขั้น(Half Step)
5.มิกโซลิเดียนโมด (Mixolydian mode) เริ่มต้นขั้นที่ 5 ของบันไดเสียงเมเจอร์ และไล่ระดับเสียงต่อเนื่องขึ้นไปในระยะคู่แปด(Octave) โครงสร้างเสียงของมิกโซลิเดียนโมด ประกอบด้วยระยะเต็มขั้น(Whole Step) และระยะครึ่งขั้น(Half Step)
6.เอโอเลียนโมด (Aeolian mode) เริ่มต้นขั้นที่ 6 ของบันไดเสียงเมเจอร์ และไล่ระดับเสียงต่อเนื่องขึ้นไปในระยะคู่แปด(Octave) โครงสร้างเสียงของเอโอเลียนโมด ประกอบด้วยระยะเต็มขั้น(Whole Step) และระยะครึ่งขั้น(Half Step)
7.โลเครียนโมด (Locrian mode) เริ่มต้นขั้นที่ 7 ของบันไดเสียงเมเจอร์ และไล่ระดับเสียงต่อเนื่องขึ้นไปในระยะคู่แปด(Octave) โครงสร้างเสียงของโลเครียนโมด ประกอบด้วยระยะเต็มขั้น(Whole Step) และระยะครึ่งขั้น(Half Step)