กุญแจ

กุญแจ คือสัญลักษณ์ทางดนตรีที่บันทึกไว้ตอนต้นของบรรทัด 5 เส้นแต่ละบรรทัด กุญแจมีหน้าที่กำหนดระดับเสียงบนบรรทัด 5 เส้น ให้เป็นไปตามชนิดของกุญแจนั้น ๆ กุญแจมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีรูปร่างแตกต่างกัน
กุญแจซอล (ไทย) หรือ กุญแจเทรเบิล (Treble Clef) หรือ กุญแจจี (G Clef ) คือกุญแจชนิดเดียวกัน แต่มีชื่อเรียกแตกต่างกันหลายชื่อ
ตำแหน่งของกุญแจชนิดนี้บันทึกคาบอยู่บนเส้นที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น ทำให้โน้ตบนเส้นที่ 2 เป็นโน้ต G ซึ่งอยู่สูงกว่าโน้ต C – กลาง (middle C) เป็นระยะคู่ 5 ระดับเสียงบนบรรทัด 5 เส้นที่บันทึกด้วยกุญแจซอล จะเป็นระดับที่เหมาะกับเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงสูง เช่น ฟลุ้ต ไวโอลิน ทรัมเป็ต เป็นต้น
เทคนิกการจดจำชื่อระดับเสียงบนเส้นทั้ง 5 เส้น คือพูดประโยคว่า “Every Good Boy Does Fine.” (อักษรตัวแรกของแต่ละคำ คือชื่อของต้วโน้ต)
สำหรับการจดจำชื่อระดับเสียงในช่องทั้ง 4 ช่อง ให้พูดคำว่า “F A C E.”(ทุกตัวอักษรในคำนี้คือชื่อตัวโน้ต)

กุญแจฟา (ไทย) หรือ กุญแจเบส (Bass Clef) หรือ กุญแจเอฟ (F Clef ) คือกุญแจชนิดเดียวกัน แต่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปหลายชื่อ
ตำแหน่งของกุญแจชนิดนี้บันทึกคาบอยู่บนเส้นที่ 4 ของบรรทัด 5 เส้น ทำให้โน้ตบนเส้นที่ 4 เป็นโน้ต F ซึ่งอยู่ต่ำกว่าโน้ต C – กลาง (middle C) เป็นระยะคู่ 5
ระดับเสียงบนบรรทัด 5 เส้นที่บันทึกด้วยกุญแจฟา จะเป็นระดับที่เหมาะกับเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงต่ำ เช่น บาริโทน ยูโฟเนียม บาสซูน ทรอมโบน เบส เป็นต้น
เทคนิกการจดจำชื่อระดับเสียงบนเส้นทั้ง 5 เส้น คือพูดประโยคว่า “Good Boys Don’t Fight At all.”(อักษรตัวแรกของแต่ละคำ คือชื่อของต้วโน้ต)
สำหรับการจดจำชื่อระดับเสียงในช่องทั้ง 4 ช่อง ให้พูดประโยคว่า “All Cows Eat Grass” หรือ “All Cars Eat Gas.”(อักษรตัวแรกของแต่ละคำ คือชื่อของต้วโน้ต)